GDPR


Hantering av personuppgifter


Hantering av personuppgifter inom Exento Group
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Situationer när Exento Group behandlar dina personuppgifter:

  • Om du handlar eller hyr utrustning av Exento Group kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna ha kontakt om uppdraget, leveranser och kommunicera med dig.
  • Om du företräder en leverantör kommer dina kontaktuppgifter behandlas av Exento Group, t.ex. för att kommunicera med dig.
  • Om du söker jobb hos ett Exento Group kommer bolaget att behandla de uppgifter som du lämnar till dem, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsprocessen.

Var behandlar vi dina personuppgifter? ·       
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra leverantörer eller kunder säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.
Vänligen kontakta Exento Group om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter ·    
Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här.

Rättigheter

Hur kan jag hantera mina personuppgifter?
Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

Vissa rättigheter gäller först från och med den 25 maj 2018 när den nya dataskyddsförordningen börjar gälla. För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på 
Datainspektionens hemsida.

Få tillgång till dina personuppgifter 
Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss. Kontakta oss om du vill beställa ett registerutdrag.

Begära rättelse av personuppgifter
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Detta gör du genom att kontakta oss.

Avsäga dig direktreklam
Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i pappersformat. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket, eller kontakta oss.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat intresse.

Om det finns tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än ditt integritetsintresse får vi fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen. Kan vi inte visa på tvingande skäl kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

Radera uppgifter
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Begränsa behandling av uppgifter
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock innebära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsas.

Flytta din data (dataportabilitet)
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.