VILLKOR GÄLLANDE HYRA AV UTRUSTNING

Tillämplighet
• Dessa villkor gäller mellan ansvarig hyrestagare och Exento. Om andra villkor gäller ska dessa tydligt framgå i hyresavtalet.
• Hyreskontraktet finns i två liklydande exemplar, ett till hyrestagaren och ett till Exento.
• Svensk lag gäller för uthyrningen.

Allmänna
• Hyrestagaren är ensam ansvarig för att utrustningen vårdas på bästa sätt.
• Hyrestagaren ska ha fyllt 18 år och inneha svensk id handling.
• Hyrestagaren är ansvarig vid förlust eller stöld av utrustningen från det att den lämnat Exento, tills dess att den återlämnats
• Hyrestagaren svarar för all skadegörelse, brand, transportskador m.m. tills dess utrustningen återlämnats.
• All utrustning inklusive kablar ska återlämnas i samma skick som vid leverans. Om så inte sker debiteras hyrestagaren för arbetstid och andra kostnader i samband med att återställa skicket. Kablar tejpade med packtejp debiteras fullt.
• Hyrestagaren är ansvarig att ha eller tillgodose sig nödvändig kunskap om utrustningen.
• Om fel eller skada uppkommit på utrustningen till följd av felaktigt handhavande är Hyrestagaren skyldig att betala all service och andra omkostnader.
• Exento har rätt att ta tillbaka hyrd utrustning innan hyresperiodens slut i händelse av misskötsel eller utebliven betalning.
• Exentos personal har rätt att inspektera utrustningen på plats hos hyrestagaren. Vid denna inspektion har Exento även rätt att återta utrustning om hyresreglerna ej följs.
• Exento ansvarar inte för driftstörning, eller liknande i de fall hyrd utrustning inte fungerar eller går sönder.
• Exento är inte ansvariga för skador på hyrestagaren eller tredje part orsakade av hyrd utrustning.
• Vid ev. problem eller fel på utrustningen ska hyrestagaren kontakta Exentos personal. Först efter att hyreskunden meddelat Exento om problem med utrustning kan eventuell ersättningsutrustning skickas, Exento är dock inte skyldiga att ersätta hyrutrustning. Har inte hyreskunden kontaktat Exento är en ev. prisreduktion ej aktuell.
• Om hyresman avlider, inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar försätts i konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet är Exento berättigad att omedelbart säga upp hyreskontraktet och hämta hyrd utrustning.
• Vid arrangemang där Exento står för både personal och utrustning, är det hyrestagarens ansvar att se till att det finns tillräckligt med elektricitet och att samtliga eluttag är kopplade korrekt av yrkesman.
• Vid arbete med hjälp av stege ansvarar hyrestagaren att dessa arbetsredskap finns på plats om inget annat har avtalats mellan hyrestagare och Exento.

Hyresobjektet
• Utrustning är och förblir Exentos egendom under hela hyresperioden.
• I händelse av skada på hyrd utrustning får hyrestagaren ej lämna utrustningen på service annat än hos Exento om inte annat avtalats.
• Hyrestagaren får ej göra förändringar på utrustningen under hyrperioden.
• Hyrestagaren får ej pantsätta eller sälja vidare utrustningen.
• Hyrestagaren får inte hyra ut utrustning till 3:de part utan Exentos godkännande.
• Vid hyra av elverk förbinder sig hyrestagaren att under hela hyresperioden ta på sig det fullständiga el-ansvaret inklusive eventuellt elproducentansvar, samt svarar för att en säker elmiljö erhålls.
• Vid hyra av laser är det hyrestagarens ansvar att inneha eller skaffa tillstånd.
• Beställs någonting extra i form av andra tjänster eller andra hyresobjekt tidigare än 24 timmar innan arrangemangets starttid så gäller ej våra standardpriser.

Bokning
• Bokad utrustning som ej används eller avbokas samma dag debiteras fullt ut.
• Exento förbehåller sig rätten att ändra i en bokning till motsvarande utrustning vid behov.